در صورتی که قوانین جدید بازار پایه اجرایی شود چه دستاوردهایی در روند معاملات بازار پایه خواهد داشت

بر اساس قوانین وضع شده در خصوص بازار پایه فرابورس از این پس سهم هاحداقل یک روز در هفته کشف قیمت خواهند داشت و در روزهای دیگر تنها بر اساس دامنه نوسان 1 تا 3 درصدی بسته به نوع بازار آنها قابلیت نوسان پیدا خواهند کرد. این موضوع پس از تحرکات مشکوک در برخی سهم های بازار پایه و نوسانات غیر عادی آنها مطرح شده است.
بازار پایه فرابورس را شرکت هایی تشکیل داده اند که یا از نظر گزارش دهی ضعف داشته اند و یا از منظر توان مالی در مقایسه با سایر شرکتها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. به همین منظورمقام ناظر در طی سالهای اخیر تلاش نموده است ریسک پذیری بیشتر معاملات بر روی این دسته از سهام رابه معامله گران گوشزد نمایید لذاالزام امضای بیانیه ریسک مربوط به این بازاررا برای مشتریان الزام نمود. اما متاسفانه در روزهای اخیر با توجه به اقبال بسیار خوب آحاد جامعه به بازار سرمایه ، شاهد حجم وسیعی از معاملات که عمدتا توسط تازه واردها به بورس انجام می شود در این بازار هستیم که تنها به دلیل درصد نوسانات بیشتر و جذاب تر (بازار پایه) و بر اساس توصیه بسیاری از کانال های سودجو در فضای مجازی ، به سراغ آن رفتند ، نوسانات و در برخی نمادها سفته بازی هایی که صورت گرفت باعث ایجاد حباب بیش از حد قیمتی شده که در آینده نزدیک می تواندباعث متضرر شدن سهامداران گردد، که این امر علاوه بر تحمیل زیان به سهامداران سبب از بین رفتن اطمینان به بورس و شفافیت بازار سرمایه می شود . لذا به منظور جلوگیری از اتفاقات ناگوار پس از بحث و بررسی های کارشناسی بسیار زیاد مقررات جدید بازار پایه که از دوشنبه 25 شهریور ماه اجرایی می شود وضع گردید.
 
البته این قوانین می توانند همچون شمشیر دولبه عمل کنند . هم تاثیر مثبت داشته باشند و هم به بدترین شکل ممکن عمل نماید. در صورتی که به درستی اجرا شوند و در روزهای کشف قیمت سلیقه ای عمل نشود می توان انتظار عملکرد مثبت و درستی از اجرای این مقررات را متصور بود. لکن اگر سلیقه ای عمل کردن و از بین بردن کارایی در بازار را در دستور کار قرار دهند شاهد عملکرد عکس خواهیم بود.

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.